POSSESSIVE – OTNING EGALIK SHAKLI 7- dars

Bir narsani boshqa kishiga yoki narsaga tegishliligini ko’rsatish uchun possessive shaklidan foydalanamiz.
Uning ikki shakli mavjud:

 • Apostrophe + s (‘s)
  ‘s asosan kishilar, mamlakatlar va xayvonlar uchun ishlatamiz:

 • A man’s book, Russia’s export, bull’s horn.

 • s bilan tugamaydigan ko’plikdagi otlarni egalik shaklini yasash uchun ‘s qo’shamiz:
 • Children’s room, fish’s mouth.

 • Ko’plik shakli s bilan tugagan otlarni egalik shaklini yasash uchun ‘ (apostrophe)ni o’zini qo’shamiz:

 • The girls’ school, eagles’ nest, the Smiths’ house.

 • s bilan tugovchi birlikdagi otlarni egalik shaklini yasash uchun ‘s yokini o’zini qo’shsa bo’ladi:

 • James’s house, James’ house.

 • Bir nechta so’zlardan tashkil topgan nounning egalik shaklini yasash uchun oxirgi so’zga ‘s qo’shamiz:

MY BROTHER–IN–LAW’S CAR. THE PRINCE OF ENGLAND’S ORDER.


Qisqartirma otlarni egalik shaklini yasash uchun oxirgi xarfdan keyin ‘s qo’yiladi:

 • VIP’s jobs.
 • MP’s briefcase.

 • Exception rule!

 • Kema va qayiqlarni egalik shaklini yasash uchun ‘s shaklidan foydalansa bo’ladi:
 • The ship’s captain.
 • The yacht’s mast.

 • Time expression larda ham ‘s dan foydalansa bo’ladi:
 • A week’s holiday.
 • In two-year’s time.
 • Today’s paper.

 • Qassobxona, turli xil do’konlar, dorixonalar va shu kabi so’zlarda ‘s dan foydalanilsa so’zning ikkinchi
  qismini ishlatmasa xam bo’ladi:

 • The butcher’s, baker’s, chemist’s, etc,… = the butcher’s shop, the baker’s shop, chemist’s shop.
 • I’ll buy it from chemist’s shop = I’ll buy it from chemist’s.
 • I should go to the dentist’s office = I should go to the dentist’s.
  Doctor’s, dentist’s, house agent’s =‘s office.
  Name of people +‘s = …‘s house.
 • I had breakfast at Bill’s house.
 • I had breakfast at Bill’s.

 • Bir so’zni ikki marta qaytarmaslik uchun uni tushirib qoldirish mumkin:
 • Mary’s hair is black but Ann’s is brown.
 • 2. of – preposition
  Bu strukturani asosan jonsiz narsalar uchun ishlatiladi. Of uzbek tilida “ning” ma’nosida keladi.
 • The roof of church – cherkovning tomi.
 • The wall of room – xonaning devori.

 • Agar egalik qiluvchi phrase (ibora) yoki clause (murakkab so’z shakli) bo’lib kelsa, of strukturasidan
  foydalaniladi:
 • I took the advice of the couple I met on the train.
 • I took a hat of the man who was speaking in the hall.

You may also like...